Střední škola dostihového sportu a jezdectví, Praha – Velká Chuchle

web: www.dostihovaskola.cz
e-mail: info@dostihovaskola.cz
tel.: 257941094
adresa: U Závodiště 325/1, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

Studijní obory
Chovatelství M
Jezdec a chovatel koní H
Trenérství dostihových a sportovních koní L

 

STUDUJTE, CO MILUJETE

Jsme státní škola zemědělského zaměření s více jak šedesátiletou tradicí. V našich stájích je žákům pro výuku k dispozici 30 koní.

6 DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT U NÁS:

VÝJIMEČNÉ OBORY

Jezdec a chovatel koní, Chovatelství – vše zaměřené na dostihový sport a sportovní ježdění.

VÝBORNÉ UPLATNĚNÍ

O práci se rozhodně bát nemusíš. Velká poptávka po našich absolventech a to jak v ČR, tak v zahraničí. Z maturitního oboru můžeš pokračovat na vysokou školu.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Školu, domov mládeže a stáje od sebe dělí jen pár desítek metrů na dostihovém závodišti v Praze Velké Chuchli.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Úzká spolupráce se školami stejného zaměření v zemích EU (Anglie, Irsko, Maďarsko, Slovensko, Finsko,…). Velká nabídka zahraničních stáží a exkurzí.

DŮRAZ NA ODBORNOU PŘÍPRAVU

Přímé spojení s praxí. Praxe probíhá v reálném prostředí školních stájí i přímo u trenérů či farmářů.

ŽIJEME, CO UČÍME

Kvalifikovaní učitelé se zkušenostmi z vlastní praxe.

OBORY:

Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport

 • Tříletý obor vzdělání
 • Zakončeno závěrečnou zkouškou s výučním listem

V tomto oboru se žáci připravují pro kvalifikované práce v chovu koní s důrazem na ošetřování všech kategorií koní, zejména pak na ježdění dostihových a sportovních koní. Žáci již v průběhu studia jezdí cvalové i klusácké dostihy, parkurové soutěže a účastní se odborných stáží ve významných chovatelských, tréninkových a dostihových centrech po celé České republice i v zahraničí.
Hlavní důraz je kladen na odborný výcvik, ze všeobecně vzdělávacích předmětů na výuku cizího jazyka (vzhledem k internacionalizaci turfu) a tělesnou výchovu (sportovní charakter oboru). V odborných předmětech pak na výuku chovu koní, teorie jízdy, dostihového řádu, pravidel jezdeckých soutěží a životosprávy jezdce.
Při přijímacím řízení se bere v úvahu prospěch v ZŠ, výška, hmotnost, tělesná zdatnost, zdravotní stav a zájem o obor.

Teoretická výuka

Je ve škole zajišťována převážně interními učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů. Některé speciální odborné teoretické předměty pak vyučují učitelé odborného výcviku nebo soukromí trenéři dostihových koní, čímž je zajištěno velmi dobré spojení teorie s praxí.

Odborný výcvik

zajišťujeme ve vlastní dostihové a sportovní stáji, na smluvních pracovištích a pracovištích praktického vyučování. Formou exkurzí navštěvujeme nejvýznamnější chovy hospodářských zvířat a tréninková střediska.
Vlastní dostihovou stáj jsme založili v roce 1968 za účelem zkvalitnění praktického vyučování. Žáci zde získávají odborné dovednosti a návyky a mnozí z nich se poprvé posadí do sedla nebo sulky. Na koních školy absolvují žáci obvykle také svůj první dostih v životě. Jestliže se osvědčí, dostávají další šance nejen na „školních koních“, ale i od ostatních trenérů.
Skladbu koní v dostihové stáji školy se snažíme neustále zlepšovat. V současné době slouží žákům k odbornému výcviku a k účasti v dostizích 14 anglických plnokrevníků, 8 klusáků a 8 sportovních koní.
Nejlepší žáci školy se připravují pro ježdění rovinnových, překážkových a klusáckých dostihů nebo parkurových soutěží. TMM, a. s. každoročně vypisuje několik žákovských dostihů a Česká klusácká asociace klusácké dostihy, kterých se naši žáci zúčastňují. Jezdecký oddíl se účastní i celonárodní soutěže v parkurovém skákání Liga zemědělských škol. Žáci samostatně pod vedením učitelů odborného výcviku koně ve školní stáji ošetřují, trénují a startují s nimi na závodišti ve Velké Chuchli i po celé ČR. Pravidelně se zúčastňujeme dostihů v Karlových Varech, Lysé nad Labem, Tochovicích, Benešově a v Netolicích. Smyslem je, aby žáci poznali rozdílnost v taktice a způsobu ježdění dostihů na různých závodištích, ale také, aby se co největší počet diváků seznámil s úrovní jejich přípravy. Snažíme se, aby žáci během učební doby startovali v největším počtu dostihů a dosahovali co nejlepších výsledků na koních připravovaných ve stáji školy, ale i na cizích koních, do jejichž sedel nebo sulek jsou ostatními trenéry angažováni.
Dbáme také na to, aby žáci získávali první mezinárodní zkušenosti. Proto jsme navázali spolupráci s obdobnou školou v Šaľe na Slovensku a Bábolně v Maďarsku, a každoročně pořádáme u nás mezinárodní žákovské dostihy. Zúčastňujeme se obdobných dostihů v Bratislavě a Budapešti a pořádáme odborné stáže i do ostatních evropských států. Již jsme navštívili: Newmarket (Anglie), Chantilly (Francie), Bremen (Německo), Bábolnu (Maďarsko), Kildare (Irsko).
Žáci II. a III. ročníku oboru Jezdec a chovatel koní absolvují část odborného výcviku na smluvních pracovištích v dostihových stájích ve Velké Chuchli a na pracovištích praktického vyučování u nejzkušenějších trenérů, kteří plní funkci instruktorů (např. F. Holčák, J. Váňa, Ing. V. Chaloupka, Z. Koplík atd.). Účelem této přípravy je, aby žáci poznali jiné pracovní podmínky, tréninkové metody a upevňovali si dovednosti a návyky získané ve stáji školy. Žáci se během této přípravy velmi často seznámí i se svým budoucím pracovištěm. Trenéři – instruktoři mají možnost žáky dobře poznat a mohou společně s učiteli odborného výcviku kvalifikovaně rozhodovat o vhodném angažování žáků do dostihů a tím spolupracovat na praktické přípravě žáků.

uplatnění: 

 • Pracovní nebo dostihoví jezdci
 • Chovatelé a ošetřovatelé dostihových a sportovních koní
 • Dobré uplatnění v zahraničí

 

Jezdec a chovatel koní se zaměřením na dostihový sport – dálkové

 • Tříleté dálkové studium
 • Zakončeno závěrečnou zkouškou a výučním listem

Dálkové studium je otevíráno zpravidla jedenkrát za tři roky a slouží většinou k přípravě pracovníků, kteří již mají jinou střední školu, pracují v chovu koní nebo v dostihovém sportu a potřebují si doplnit odbornou kvalifikaci.

Teoretická výuka

Studium probíhá formou konzultací – jeden pracovní den v měsíci dle předem stanoveného          rozvrhu. Dále se jedná převážně o samostudium. Od žáků se očekává zájem o obor a velká míra zodpovědnosti ve vzdělávání.

Žákům, kteří mají již úspěšně ukončenu jinou střední školu, jsou uznány všeobecně vzdělávací předměty a výuka se soustředí pouze na odbornou část.

Odborný výcvik

Během studia žák absolvuje celkem 140 hodin odborného výcviku (1. ročník 40, 2. ročník 50, 3. ročník  50), a to buď pouze ve školní stáji nebo určenou část u trenéra dostihových či sportovních koní a určenou část ve školní stáji (dle ročníku)

uplatnění: 

 • Pracovní nebo dostihoví jezdci
 • Chovatelé a ošetřovatelé dostihových a sportovních koní
 • Dobré uplatnění v zahraničí

 

 

Chovatelství se zaměřením na dostihový sport

 • Čtyřletý obor vzdělání pro žáky s dobrými studijními předpoklady
 • Zakončeno maturitní zkouškou

V tomto oboru se žáci připravují pro kvalifikované práce v chovu hospodářských zvířat s důrazem na chov a ošetřování všech kategorií koní. Specializací tohoto oboru je zaměření na dostihový sport. Nadaní žáci si mohou již v průběhu studia udělat amatérskou dostihovou licenci a jezdit cvalové i klusácké dostihy na závodištích v ČR a nejlepší žáci i v zahraničí. Lze také složit zkoušky základního výcviku jezdce pod Českou jezdeckou federací a účastnit se parkurových závodů pod hlavičkou školního jezdeckého oddílu. Škola je zapojena do seriálu parkurových závodů mezi zemědělskými školami (Liga zemědělských škol).

Vzdělávání je koncipováno tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia kvalifikovaně vykonávat veškeré činnosti v oblasti chovu koní a hospodářských zvířat a byli připraveni i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium, zejména na školách zemědělského zaměření. Je třeba zvládnout učivo všeobecných předmětů, např. chemie, biologie a ekologie, výpočetní technika a maturitní předměty (český jazyk, cizí jazyk, matematika). Z odborných předmětů lze jmenovat např. chov zvířat, výživa zvířat, veterinářství, chov koní, jezdectví, fyziologie a metodika tréninku, stroje a zařízení, pěstování rostlin, ekonomika a podnikání a praxe.
Žáci se mohou v průběhu studia účastnit zahraničních stáží (Německo, Anglie, Irsko, Francie), kde pracují v dostihových stájích nebo chovatelských zařízeních a prohlubují si tak své odborné dovednosti a jazykové znalosti.
Teoretická výuka

Je na škole zajišťována převážně interními učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů. Některé speciální odborné teoretické předměty pak vyučují učitelé odborného výcviku nebo soukromí trenéři dostihových koní, čímž je zajištěno velmi dobré spojení teorie s praxí.

Praxe

zajišťujeme ve vlastní dostihové a sportovní stáji, na smluvních pracovištích a pracovištích praktického vyučování. Formou exkurzí navštěvujeme nejvýznamnější chovy hospodářských zvířat a tréninková střediska.
Vlastní dostihovou stáj jsme založili v roce 1968 za účelem zkvalitnění praktického vyučování. Žáci zde získávají odborné dovednosti a návyky a mnozí z nich se poprvé posadí do sedla nebo sulky.
Skladbu koní v dostihové stáji školy se snažíme neustále zlepšovat. V současné době slouží žákům k odbornému výcviku a k účasti v dostizích 14 anglických plnokrevníků, 8 klusáků a 8 sportovních koní.

Dbáme také na to, aby žáci získávali první mezinárodní zkušenosti. Proto jsme navázali spolupráci s obdobnou školou v Šaľe na Slovensku a Bábolně v Maďarsku, a každoročně pořádáme u nás mezinárodní žákovské dostihy. Zúčastňujeme se obdobných dostihů v Bratislavě a Budapešti a pořádáme odborné stáže i do ostatních evropských států. Již jsme navštívili: Newmarket (Anglie), Chantilly (Francie), Bremen (Německo), Bábolnu (Maďarsko), Kildare (Irsko).

Žáci oboru Chovatelství absolvují praxi nejen ve školních stájích, ale v I. a II. roč. i ve sportovním středisku v Trnové u Prahy a ve III. a IV. ročníku ve sportovním středisku v Mělnické Vrutici. Kromě toho absolvují individuální praxi i na dalších smluvních pracovištích např. školním statku Toušeň, Naučné stezce Radonice, Rabbitu Trhový Štěpánov, hřebčíně Napajedla a dalších.

Uplatnění:

 • Chovatelé a ošetřovatelé koní a dalších hospodářských zvířat
 • Zootechnici
 • Instruktoři na jízdárnách a v jezdeckých oddílech
 • Krmiváři ve výživářských firmách
 • Soukromí zemědělci

 

 

Trenérství dostihových a sportovních koní – (nástavbové studium)

Učební plán – dálkové studium

 • Tříleté dálkové nástavbové studium
 • Pro absolventy oboru vzdělání Jezdec a ošetřovatel koní nebo příbuzných oborů
 • Zakončeno maturitní zkouškou

 

V tomto studijním oboru se žáci připravují pro výkon náročných činností povolání v chovu koní, dostihovém a jezdeckém sportu, nebo pro vybrané technickohospodářské funkce provozního charakteru.
Hlavní důraz je kladen na individuální odbornou praxi, která je zaměřena zejména na upevňování a prohlubování intelektuálních a manuálních dovedností vyplývajících z odborných teoretických předmětů. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech pak na výuku českého jazyka a literatury, matematiky a cizích jazyků (angličtina) pro přípravu k maturitní zkoušce. Z odborných předmětů je stěžejní fyziologie a metodika tréninku, chov koní, teorie a taktika jízdy, dostihový provoz, jezdecké soutěže a ekonomika podnikání.
Ke studiu, které se otevírá zpravidla jedenkrát za dva roky, je přijímáno 30 uchazečů.

Teoretická výuka

Studium probíhá formou konzultací – vždy tři po sobě jdoucí pracovní dny v měsíci. Převážná část vzdělávání je formou samostudia.

Praxe

U dálkového nástavbového studia se jedná pouze o individuální odbornou praxi – 120 hodin (40 ročně), kterou žák absolvuje u trenéra profesionála v dostihové či sportovní stáji.

Uplatnění

Absolventi tohoto studijního oboru se uplatňují především jako cvičitelé, asistenti trenérů nebo trenéři dostihových nebo sportovních koní v dostihových stájích, organizacích zabývajících se chovem koní, tréninkem sportovních koní nebo jako soukromí podnikatelé. Absolventi se mohou ucházet o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.

 

Více o škole a oborech najdete zde.