Střední zemědělská škola Písek

web: www.szespisek.cz
e-mail: skola@szespisek.cz
tel.: 382271256
adresa: Čelakovského 200, 397 01 Písek

 

 

Střední zemědělská škola v Písku nabízí zájemcům o studium tyto obory:

MATURITNÍ OBORY VZDĚLÁVÁNÍ

Agropodnikání 41-41-M/01 se zaměřením:

 • Chov koní
 • Agroekologie
 • Zemědělský provoz


Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 se zaměřením:

 • Obnova krajiny
 • Ochrana živočichů a rostlin

Střední zemědělská škola v Písku se od svého založení v roce 1870 podílí významně na vzdělávání odborníků v regionu. Vzdělání absolventů má v praxi univerzální uplatnění. Výuka je bezplatná, hrazená ze státních prostředků. Pro výuku odborných předmětů jsou ve škole velmi dobře vybavené odborné učebny a laboratoře, učebny s počítači jsou volně přístupné studentům školy. Rovněž je kladen velký důraz na propojení teoretické výuky s praxí. Pro výuku předmětu praxe má škola vytvořené výborné podmínky a zázemí. Výuka předmětu praxe  je prohlubována i prostřednictvím odborných exkurzí. Studium je čtyřleté zakončeno maturitou. Po absolvování oboru Ekologie a životní prostředí absolventi najdou uplatnění v široké podnikové sféře, např. jako podnikový ekolog, odborný pracovník v energetice, těžbě a zpracování surovin, v lesním a vodním hospodářství, v monitoringu a ochraně životního prostředí, v obnově a tvorbě krajiny, ve výrobě ekologických výrobků. Absolventi mohou vykonávat odborné práce ve státní správě a místní samosprávě, uplatní se v odborech životního prostředí krajských, městských a obecních úřadů apod. Obor Agropodnikání absolventům nabízí uplatnění jako odborníkům v zemědělské prvovýrobě, např. jako zootechnik, agronom, mechanizátor, jako technikům ve zpracovatelském průmyslu (např. pekárnách, mlékárnách, mlýnech, masném průmyslu apod). Naši absolventi se uplatní také v oblasti služeb pro zemědělství (strojní, agrochemické, laboratorní, apod.). Své místo najdou v útvarech státní správy a samosprávy, cestovním ruchu, ochraně životního prostředí a krajiny. Skladbou předmětů a hloubkou učiva jsou velmi dobře připraveni na další studium na vysokých školách.

 • špičkově technologicky vybavený vlastní školní statek
 • možnost ustájení vlastního koně
 • vlastní vozidla pro autoškolu
 • získání řidičského průkazu skupiny B (u obou oborů) a skupiny T (u oboru Agropodnikání) – součást výuky – zdarma
 • možnost získání loveckého lístku
 • počítačové učebny s přístupem na internet, Wi-Fi
 • knihovna pro žáky i pedagogy
 • posilovna, tělocvična
 • vlastní školní kuchyně a jídelna
 • multimediální učebna jazyků
 • moderně vybavené laboratoře
 • exkurze, praxe ve vybraných moderních organizacích
 • skladba učiva – příprava do praxe i na studium VŠ
 • v budově školy bufet, prostory pro relaxaci ve školním klubu,  na terase školy, nádvoří a na  školní zahradě s letním altánem

Střední zemědělská škola Písek se aktivně zapojuje do mnoha různých odborně zaměřených projektů. Jejich realizací se otevírají nové možnosti, které vedou k celkovému zkvalitnění výuky. Spolupráce s celou řadou  zaměstnavatelů je realizována na vysoké úrovni pro oba studijní obory. Pro obor Agropodnikání je smluvním partnerem např. Zemský Hřebčinec Písek, špičková zemědělská družstva hlavně z oblasti Jižních Čech, soukromé zemědělské farmy, jezdecké kluby, soukromé a státní firmy zabývající se zemědělskou činností, zpracováním zemědělských produktů, Státní veterinární správa, veterinární ordinace, soukromí veterinární lékaři atd. P

ro obor Ekologie a životní prostředí zde spolupracujeme např. se Záchrannou stanicí Makov, Odpady Písek, s.r.o., Městskými služby Písek, Městem Písek – odborem ŽP, s několika laboratořemi pro analýzu půdy, vody, ovzduší, atd.

Více informací o studiu najdete na webu školy.