Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná

web: www.soublatna.cz
e-mail: info@soublatna.cz
tel.: 383412322
adresa: U Sladovny 671, 388 16 Blatná

Studijní obory

O škole

Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná bylo zalo­že­no v roce 1962.
V sou­čas­né době zajiš­ťu­je­me vzdě­lá­ní pře­váž­ně v tří­le­tých tech­nic­kých obo­rech. Absol­ven­ti tří­le­tých obo­rů mají mož­nost pokra­čo­vat ve stu­diu dvou­le­té­ho nástav­bo­vé­ho obo­ru Pod­ni­ká­ní zakon­če­ném matu­rit­ní zkouškou.
Ve spo­lu­prá­ci s Pra­cov­ní spo­leč­nos­tí nástav­ko­vých vče­la­řů nabí­zí­me i dál­ko­vé stu­di­um obo­ru Včelař.
Žáci mají mož­nost uby­to­vá­ní na domo­vě mlá­de­že včet­ně celo­den­ní­ho stravování.
Ve vlast­ních pro­vo­zech v jed­nom are­á­lu pro­bí­há teo­re­tic­ké vyu­čo­vá­ní i odbor­ný výcvik.

 

Obory

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Den­ní stu­di­um / 3 roky

Absolvent získá

Střed­ní vzdě­lá­ní s výuč­ním listem
Řidič­ské opráv­ně­ní sku­pi­ny B, C, T
Osvěd­če­ní pro sva­řo­vá­ní elek­tric­kým oblou­kem, sva­řo­vá­ní pla­me­nem a řezá­ní kyslíkem

Uplatnění

Absol­ven­ti se uplat­ní v oblas­ti země­děl­ské­ho opra­vá­ren­ství, ser­vis­ních slu­žeb, v les­ním hos­po­dář­ství, dopra­vě, sta­veb­nic­tví. Po absol­vo­vá­ní kva­li­fi­kač­ních kur­zů i při obslu­ze slo­ži­té tech­ni­ky. Obor je vhod­ný pro samo­stat­né pod­ni­ká­ní v oblas­ti opra­vá­ren­ství a ser­vis­ních služeb.

Možnost dalšího vzdělávání

Dvou­le­té nástav­bo­vé stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouškou.

 

 

VČELAŘ

Kód obo­ru 41-51-H/02
dál­ko­vé stu­di­um / 2 roky

Absolvent získá

Střed­ní vzdě­lá­ní s výuč­ním listem

Zkrá­ce­né stu­di­um pro absol­ven­ty obo­rů ukon­če­ných matu­rit­ní zkouš­kou nebo výuč­ním lis­tem – dál­ko­vá forma
Obor je vyu­čo­ván na zákla­dě úzké odbor­né spo­lu­prá­ce s Pra­cov­ní spo­leč­nos­tí nástav­ko­vých vče­la­řů CZ, o.s.

Obor je zamě­řen na chov včel a na zís­ká­vá­ní a zpra­co­vá­ní vče­lích pro­duk­tů. Absol­vent pozná ana­to­mii vče­ly medo­nos­né a záko­ni­tos­ti včel­stva jako bio­lo­gic­ké jed­not­ky. Ovlá­dá obslu­hu a roz­voj včel­stev v prů­bě­hu celé­ho vče­lař­ské­ho roku, zása­dy cho­vu vče­lích matek, roz­po­zná cho­ro­by a škůd­ce včel. Zná pro­ve­de­ní vče­lař­ských sta­veb a zaří­ze­ní. Rozu­mí meto­dám zís­ká­vá­ní, zpra­co­vá­ní, skla­do­vá­ní, bale­ní a expe­di­ce vče­lích pro­duk­tů. Ovlá­dá zása­dy pře­su­nu včel­stev pro opy­lo­va­cí čin­nost v návaz­nos­ti na bio­lo­gii rostlin.
Zís­ka­né odbor­né kom­pe­ten­ce absolventa:

  • obslu­ha včel­stva v prů­bě­hu celé­ho vče­lař­ské­ho roku
  • výběr a chov vče­lích matek
  • iden­ti­fi­ka­ce škůd­ců a cho­ro­by včel, prak­tic­ky jim před­chá­zet a léčit
  • vede­ní vče­lař­ské evi­den­ce sou­vi­se­jí­cí s cho­vem včel, užit­ko­vos­tí, roz­mno­žo­vá­ním a ple­me­nář­skou prací
  • údrž­ba a opra­vy vče­lař­ských zaří­ze­ní a staveb
  • pěs­to­vá­ní vče­lař­sky význam­ných rost­lin a návrh na jejich začle­ně­ní do krajiny

Absol­ven­ti obo­ru zís­ká­va­jí střed­ní odbor­né vzdě­lá­ní s výuč­ním listem.
Uplat­ně­ní nachá­ze­jí při cho­vu a obslu­ze včel­stev v pod­ni­cích zabez­pe­ču­jí­cích chov včel, při zpra­co­vá­ní a expe­di­ci vče­lích pro­duk­tů a při výro­bě vče­lař­ských zaří­ze­ní, u firem, zabý­va­jí­cích se výsad­bou a údrž­bou zele­ně a opy­lo­va­cí služ­bou nebo jako sou­kro­mý pod­ni­ka­tel – vče­lař­ský far­mář (sou­kro­mý zemědělec).